Oppdatert 3. april, 2014

Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet slik det fremkommer på branettside.no, herunder blant annet opplysninger om tjenestens art, mengde, kvalitet, pris og andre egenskaper samt disse salgsbetingelsene.

Partene

Selger
Firmanavn:  Ketil Berg Bra Nettside ENK
Organisasjonsnummer: 975334910
Adresse:  Heimdalsgata 7, 0561 Oslo
E-post:  ketil@berg.as
Telefon: 90989898

Kjøper
Kjøper er den person eller firma som foretar bestillingen. Dersom en person foretar bestillingen på vegne av et firma tar personen selv ansvar for sin rett til å handle på vegne av firmaet.

Avtalen
Denne avtale gjelder bruk av tjenester fra bramobilside.com. Avtalen er underlagt vilkårene for tjenesten, inkludert ansvarsbegrensning og det gis ingen garanti om feilfri drift. Selv om denne websiden gir generell tilleggsinformasjon om tjenesten, innebærer det ikke at den skal dekke alle omstendigheter eller brukstilfeller, og Ketil Berg EPF fraskriver seg uttrykkelig bestemmelser om ekstra brukerrettigheter eller forpliktelser som oppstår. Avtalen er bindende for selger når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. Kjøper er ikke bundet av avtalen dersom Kjøper ikke betaler avgiften. Kjøper verifiserer dermed avtalen ved å betale, en månedlig avgift eller en engangsavgift alt avhengig av hvilket produkt han trenger. Kjøpers brudd på en eller flere av betingelsene i denne avtalen kan føre til umiddelbar utestengelse fra tjenesten eller oppsigelse fra Selgers side. Disse betingelsene, priser og øvrige vilkår i avtalen kan endres på et senere tidspunkt. Avtalen gjelder ikke for produkter levert av andre selskaper selv om disse er referert til som leverandører på noen av Ketil Berg EPFs nettisder.

Priser
Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, informeres om under Priser på bramobilside.com.

Ordrebekreftelse
Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, sendes det en ordrebekreftelse på e-post til kjøperen og tjenesten leveres. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen. Sammen med ordrebekreftelsen sendes også opplysninger om tjenesten, brukernavn og passord etc.

Betaling
Selger kan kreve betaling for løsningen på de tidspunkter og de beløp som er spesifisert i avtalen. Betaling kan skje via kredittkort eller faktura og Selger er ansvarlig for kredittkorttransaksjoner gjort gjennom denne nettsiden.

Dersom kjøper unnlater å betale, vil ikke Selger kreve inn manglende betaling fra Kjøper. I stedet vil Selger innstille levering av tjenesten, eventuelt innføre hastighetsbegrensninger.

Levering
Alle produkter leveres etter nærmere avtale med Kjøperen, og er betinget at Kjøperen gir Selger tilgang til Kjøperens webserver.

Angrerett
Det er ingen bindingstid for Kjøper. Avtalen kan sies opp av Kjøper når som helst. Kjøper er ansvarlig for varsle Selger om at avtalen opphører. Selger kan kreve betaling for perioden for en periode der selger har unnlatt å betale, men ikke sagt opp avtalen.

Reklamasjon ved mangel og forsinkelse
Selger kan ikke garantere feilfri drift, men Ketil Berg EPF  vil gjøre sitt ytterste for at tjenesten leveres uten mangler eller forsinkelser. Dersom mangel eller forsinkelse ved tjenesten skulle oppstå, må kjøperen umiddelbart gi beskjed om dette via via e-post til ketil@branettside.no eller på telefon 90989898.

Dersom det foreligger en mangel eller forsinkelse ved tjenesten (uansett årsak) kan Kjøper unnlate å betale for tjenesten. Dette gjelder dog ikke der Selger har levert et manuelt (kurs, design etc.) arbeide godkjent av Kjøperen, i slike tilfelle er Kjøperen forpliktet til å betale. Selger skal gjøre sitt ytterste for å rette mangelen/levere tjenesten. Kjøper kan kun kreve erstattet direkte økonomisk tap, oppad begrenset til det beløp Kjøper betalte for tjenesten i den måneden mangelen oppsto. Kjøper kan ikke kreve erstatning som følge av tap av innhold på websiden. Selger er heller ikke erstatningsansvarlig for mangler som følge av vedlikehold av servere, brudd på internettsamband levert av 3. part samt Force Majeure og liknende forhold.

Bruk av tjenesten
Ketil Berg EPF leverer produkter og tjenester for publisering på internett. Kjøper forplikter seg til å ikke benytte tjenesten til aktiviteter på grensen av, eller i strid med, norsk lov eller sunn fornuft. Alle Kjøperens egne installasjoner på egne eller tredjeparts servere har Kjøperen selv ansvar for å vedlikeholde og hindre at kan misbrukes eller hackes. Kjøperen har redaksjonelt ansvar for sitt innhold, også innhold hostet på Ketil Berg EPFs servere.

Kjøperen får ikke lov til å modifisere kildekoden som Selgers installerer på Kjøperens egen sever eller forsøke å skaffe seg tilgang til den.
Det skal ikke installeres scripts og liknende som åpner for hacking av serveren. Dersom så skjer vil Kjøper bli utestengt umiddelbart og Kjøper forplikter seg til å dekke kostandene med opprydding på serveren, samt eventuelle krav fra tredjepart.
Selger informerer Kjøper via e-post. Kjøper er forpliktet til å sørge for at Selgers e-post kommer frem til ham, for eksempel ved å hviteliste branettside.no som domener i sitt e-postsystem.
Ketil Berg EPF forbeholder seg retten til å utestenge en Kjøper som utøver ulovlig e-postmarkedsføring, såkalt SPAM.
Ketil Berg EPF vil aldri selge eller dele kundedata til en tredje part og de oppbevares ifølge norsk lov.

Eiendomsrett til programvare og design
Ketil Berg EPF har eiendomsrett til alle filer, bilder, designelementer, bakgrunner etc. som er en del av løsningen. Kjøperen har bruksrett til løsningen sÃ¥ lenge Kjøperen betaler for tjenesten. Ketil Berg EPF har rett til Ã¥ inkludere link pÃ¥ Kjøperens sider til sine egne sider (slik: «Webdesign: branettside.no» i bunnen av siden)

Oppsigelse
Kjøper kan når som helst si opp avtalen. Selger kan si opp avtalen med 1 måneds varsel. Ved oppsigelse må Kjøper selv sørge for å kopiere ut sitt eget materiell som ligger på Selgers server.

Krav fra tredjemann
Kjøperen forplikter seg til å holde Ketil Berg EPF skadesløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot Ketil Berg EPF som følge av Kjøpernes bruk av tjenesten. Dersom et slikt krav rettes mot Ketil Berg EPF, skal Kjøperen dekke det direkte økonomiske tap, utgifter til bistand for å håndtere kravet på en forsvarlig måte samt andre utgifter som står i en rimelig sammenheng med tredjemanns krav.

Rettsvalg og tvisteløsning
Partenes rettigheter og plikter etter denne Avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av Avtalen, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem innen to måneder, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler eventuelt ved voldgift dersom begge partene er enige om dette. Partene er enige om Oslo byrett som verneting.

Blog Posts
Portfolio
Sider
Categories
Monthly